Kåret til fylkets kulturkommune

Inderøy ble i dag kåret til Årets Kulturkommune i Nord-Trøndelag. Utnevnelsen skjedde under Kulturkonferansen 2017 som holdes i Stjørdal. 

I begrunnelsen for å tildele Inderøy prisen står følgende:

      «Det å bli kåret til årets kulturkommune i Nord-Trøndelag, er en anerkjennelse som henger høyt. Vårt fylke er kulturaktivt, og alle kommuner har sine «fyrtårn», noe de har valgt å løfte frem spesielt. Det er likevel ingen selvfølge at prisen deles ut hvert år. I år har vi gode kandidater å velge mellom, og den er historisk, fordi det etter all sannsynlighet er siste gang den deles ut for nordfylket alene, neste gang er antagelig kommuner i hele Trøndelag kandidater

      Det å kunne søke om å bli årets kulturkommune i Nord-Trøndelag, er lyst ut og gjort kjent på vanlig måte, per mail til kommunene og registrerte kulturarbeidere, facebook, informasjon i møter og samtaler for øvrig. Det kom inn gode forslag innen fristen som var 10. februar i år. I møte den 16. februar vurderte styret i NOKU NT de skriftlige søknadene med begrunnelse og valgte enstemmig den kommunen vi mener best fyller så vel kulturlovens intensjoner og bokstav, som kriteriene fra Norsk kulturforum sentralt. Fylkets kulturkommune er også kandidat til å bli Årets kulturkommune i Norge. Norsk kulturforum tar blant annet utgangspunkt i

      Kulturkommunene kulturpolitiske ambisjoner, herunder helhetlig og langsiktig planlegging i tråd med kulturlovens intensjoner, forankring i planverk

At det er egnede, tilgjengelige lokaler, økonomi, spesielle satsingsområder, «fyrtårnsområder»

Samarbeid og dialog med og mellom kulturaktører, på tvers av sektorer og skillelinjer profesjonell/amatør

Omfang og kvalitet i samvirke, herunder kulturtilbud og – aktiviteter knyttet til integrering og folkehelse

Når det gjelder Årets kulturkommune i Nord-Trøndelag, har vi særlig merket oss følgende

·        Kommunens kulturpolitiske ambisjoner er forankret i samfunnsdel i kommuneplanen og kulturplanen. Det gir uttrykk for ambisjoner som er ledende for alt kulturarbeid, for all utvikling i kommunen

·       Kultur gjenspeiler folks hverdag og alle – gjentar visjonen om at alle – skal kunne være kulturaktive. Kunst og kultur skal løfte innbyggerne og tilføre noe som er annerledes, nytt og spennende, gi rom for personlig vekst

·       Kommunen tar medansvar for institusjoner, men også breddekultur og utvikling av frivillighetskulturen

·        Det er fokus på forutsigbare rammevilkår, noe som er avgjørende for planlegging og for aktiv deltakelse og sterkt fokusert ikke minst fra Frivillighet Norge

·        Kommunen har langsiktig planlegging i tråd med kulturlovens intensjoner og bokstav, med flere egnede lokaler og anlegg, også for formidling av profesjonell kunst

·       Vi har merket oss at kommunen tar barn og unge på største alvor, og tar konsekvensen av at skolen er den største kulturarenaen i samfunnet

·         Det er godt samarbeid med fortidsminneforening, venneforeninger og historielag med utgangspunkt i at fortid former framtid

·        Det er gjennomført arbeid knyttet til inkludering og deltaking, og aktivitet knyttet til informasjons- og holdningsarbeid for å hindre voldelig radikalisering blant ungdom

Dette blant annet.

Ingen kommune er – eller kan være – den perfekte kulturkommune og best på alle områder i det mangfoldige kulturlandskapet. Særlig ikke målt etter kulturaktørenes kritiske blikk. Men vi har en verdig representant som leverer med god ideologisk forankring og kvalitet i utførelsen på de fleste områder. Årets kulturkommune i Nord-Trøndelag er de senere år rangert høyt på Telemarksforsknings kulturindeks, og ble også kåret til Årets kulturkommune for 21 år siden, den gang også kåret til Kulturkommunen i Norge.

Ytterligere presentasjon av kommunen er allerede i programmet – uten at det på noen måte har vært avgjørende for vår beslutning. Visjonen er «jordnært og himmelhøyt». Og da har vel de fleste fått med seg at Årets kulturkommune i Nord-Trøndelag – og kandidat til Årets kulturkommune i Norge, – er Inderøy.

Jeg ber ordfører Ida Stuberg på vegne av alle gode krefter: organisasjoner, ansatte, og ildsjeler i den kommunen hun er fremste representant for, – komme hit for å motta diplom og erkjentlighet for fremragende kulturarbeid.»